2014. ÉVI 4/2013 (I.11.) KORMÁNY RENDELET, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELÉRŐL
<a href="Default.aspx?h=693">2014. ÉVI 4/2013 (I.11.) KORMÁNY RENDELET, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELÉRŐL</a>
  2014. ÉVI 4/2013 (I.11.) KORMÁNY RENDELET, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELÉRŐL
[Expand] HELP
[Expand] EPER - Ügyviteli Modulok
Hanganyag lejátszása
2014. év számmisztikája vagyis, hogyan feleljünk meg az új számviteli követelményeknek
 
4/2013 (I.11.) Kormány rendelet, az államháztartás új számviteléről
 
2014.január 1 után a könyvvezetés módja ugyan kettős könyvvitel, de ha utána számolunk, akkor négyszeres könyvvitel, amely elkülönül:
       az ún. költségvetési számvitelre, ahol a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások) tarjuk nyilván,
és
       a pénzügyi számvitelre, ahol a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat mérjük.
        Költségvetési számvitela 0-s számlaosztályba az egységes rovatrendhez igazodó nyilvántartási számlákon keresztül valósul meg:
       itt kell rögzíteni az előirányzatokat, a kötelezettségvállalásokat, követelés előírásokat, azok változásait, a pénzügyi teljesítéseket, valamint a kiadások és bevételek alap vagy vállalkozási tevékenység szerinti jellegét;
       a kötelezettségvállalás fedezetének vizsgálata nem központilag szabályozatlan nyilvántartásokból, hanem a számvitelileg alátámasztott adatokon alapul, hisz adott rovathoz tartozó nyilvántartási számlák egyenlegének vizsgálatával minden időpontban eldönthető, hogy rendelkezésre áll-e a szükséges szabad előirányzati fedezet vagy sem.
        A pénzügyi számvitelben
       a költségvetési számvitel adataiból kerülnek be a könyvviteli számlák közé a követelések keletkezésére, végleges kötelezettségekre, teljesített vagy más módon kivezetendő követelésekre és kötelezettségekre vonatkozó adatok;
       lényegében a vállalkozásoknál alkalmazott – elsődleges költségnem és másodlagos költségviselő elszámolási - elvek érvényesülnek azzal, hogy
        a 6. és 7. számlaosztályban a költségeket,
        a 9-es számlaosztályon belül bizonyos – a költségekkel szembe állítható, így a finanszírozási döntések meghozatalát segítő – hozamokat kötelezően rögzíteni kell az 5. számlaosztály költség-nemek szerinti tagolása mellett,
        az 1. és 2. számlaosztályban csak a nemzeti vagyon nyilvántartása történik, ezért
        a vállalkozásoknál befektetett pénzügyi eszköznek minősülő kölcsönök, tartós betétek a 3-as számlaosztályban jelennek meg.
 
A kormányrendelet hatályba lépése 2014. január 1.
 
        Az új szabályok megtanulása, az informatikai rendszerek átállítása hosszabb időt vesz igénybe, ezért a rendszer bevezetéséhez átmeneti szabályok társulnak, amelyek külön szabályozzák:
       a rendező mérleg elkészítéséhez és a könyvviteli számlák megnyitásához, rendezéséhez kapcsolódó főbb feladatokat, határidőket,
       az átmeneti időszakban az első negyedéves mérlegjelentés elkészítésének szabályait, valamint
       a költségvetési számvitel nyilvántartási számláinak megnyitását, adatokkal való feltöltését.
 
Az egységes számlakeret az alábbiak szerint szolgáltat adatot a kétféle számbavételi rendszernek:
 
 
 
Költségvetési számvitel
 
 
Pénzügyi számvitel
 
Szemlélet
 
pénzforgalmi szemlélet
 
módosított eredményszemlélet
 
Könyvvitel
 
kettős
 
kettős
 
Számlaosztályok
 
csak "0"-as számlaosztályban vezetett nyilvántartás
 
1-9. számlaosztály
 
Tartalom
 
03. Nyilvántartási számlák, ezen belül függő és biztos (jövőbeni) követelések
04. Függő kötelezettségek
05. Kiadási előirányzatok,
05. Kötelezettségek, teljesítés
09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés
 
01.  Befektetett eszközök
02.  Készletek
1.     Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2.     Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
3.     Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások
4.     Források
5.     Költség-nemek
6.     Általános költségek
7.     Szakfeladatok költségei
8.     Elszámolt költségek és ráfordítások
9.     Hozamok
 
Beszámoló
Költségvetési jelentés, maradvány-kimutatás
 
Mérleg, eredmény-kimutatás, költségkimutatás, kiegészítő melléklet
 
 
 
Könyvvezetési szabályok változása
 
Pénzeszközökhöz
kapcsolódó
elszámolási
szabályok
változásai
Számlakeret
változások,
megszűnő és
új számlák
Számlák
elnevezésének
változásai
Számlacsoportok
tagolásának
változásai
 
1. Költségvetési könyvvezetés:
   - az egységes számlakeret a 0-ás számlaosztályán belül a 03-09.  számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák és a 001-009 nyilvántartási ellenszámlák használatával,
   - a kettős könyvvitel szabályai szerint,
   - forintban.
A költségvetési számvitel a 0-ás számlaosztályban az egységes rovatrendhez igazodó nyilvántartási számlákon (03-09 és 00 számlacsoport) valósul meg.
Valamennyi rovat egy számlát képez, amely tagolódik:
      - előirányzatok nyilvántartására szolgáló számlára (1-es végű),
     - követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására 
       szolgáló állományi számlára (2-es végű),
    - teljesítés forgalmi számlára (3-as végű)
3
Például:
 
K311. Szakmai anyagok beszerzése
K → Kiadás
   K3. → Dologi kiadás
      K31. → Készletbeszerzés
         K311. → Szakmai anyagok beszerzése
 
Ez az egységes számlakeretben a következők szerint jelenik meg:
K betűt 05-re cserélve → 05. számlacsoport
 
További számozást változatlanul hagyva:
053. Dologi kiadások
   0531. Készletbeszerzés
      05311. Szakmai anyagok beszerzése
A fenti K311. Szakmai anyagok beszerzése példánál maradva:
K311. Szakmai anyagok beszerzése -> 05311 Szakmai anyagok beszerzése
 
Ez az egységes számlakeretben a következők szerint tagolódik tovább:
05311. Szakmai anyagok beszerzése
   053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
   053112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségszakmai anyagok beszerzésére
   053113. Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
 
Az ellenszámlák információt adnak az alábontás eredményeként
   - a követelés, kötelezettségvállalás esetén annak esedékességéről, időbeliségéről (a költségvetési évben vagy azon túl esedékes)
   - teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról
Ha a bevételek, kiadások teljesítésének nyilvántartási számláin olyan teljesítést vesznek nyilvántartásba, amelyhez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett követelés vagy végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni. (Áhsz. 43. § (12) bek.)
Az Áhsz. 43. § (13) bek. alapján kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet
a) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani
    pld..: K915. Központi, irányító szervi támogatás,
             K916. Pénzeszköz betétként elhelyezése.
b) követelést nyilvántartani:
    pld.:  B11.   Önkormányzatok működési támogatása
             B817. Betétek megszüntetése
Teljesítések nyilvántartásba vétele
      - kiadások teljesítése (05 számlacsoport 3-as végződésű) 003 kiadások nyt.-i ellenszámlával szemben,
      - bevételek teljesítése (09 számlacsoport 3-as végződésű) 005 bevételek nyt.-i ellenszámlával szemben,
      - a 003 és 005 nyt.-i ellenszámlák megoszlása alap (0031, 0051) és vállalkozási (0032, 0052) tevékenység szerint
 
Példa a nyilvántartási számlákon történő könyvelésre:
 
Kiadás
 
1.     Szakmai anyagok beszerzésének előirányzata                 
T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla
 
-
K 053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
 
2.     Kötelezettségvállalás, szakmai anyagok beszerzésére: 
T 053112 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére
-
K 0021 kv.-i évben esedékes kötelezettség váll., más fizetési kötelezettség ellenszámla
 
3.     Szakmai anyagok beszerzésének pénzügyi teljesítése:
T 053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
-
K 0031 alaptevékenység kiadásai ellenszámla
 
Bevétel:
 
1.     Szolgáltatások ellenértékének előirányzata:
 
T 094021. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata
-
K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla
 
2.     Követelés szolgáltatás ellenértékére:                         
T 0041 Kv.-i évben esedékes követelések nyt.-i ellenszámla
-
K 094022. Követelés szolgáltatások ellenértékére
 
3.     Szolgáltatások ellenértékének pü.-i teljesítése        
T 0051 Alaptevékenység bevételei ellenszámla
-
K 094023. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
 
 
2. PÉNZÜGYI KÖNYVVEZETÉS
 
A tevékenység során előforduló,
   - az eszközökre, és
   - a forrásokra, azok változására, valamint
   - az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről vezetett folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartás.
A pénzügyi könyvvezetés
   - a számviteli alapelvek figyelembevételével,
   - magyar nyelven,
   - az egységes számlakeret 1-9. számlaosztályán belül vezetett számlák (könyvviteli számlák), valamint a 0 számlaosztály 01, 02 nyilvántartási számlacsoportjainak használatával,
    könyvviteli számlák további tagolása megengedett,
    könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások kötelező vezetése (Áhsz. 14. melléklet)
   - kettős könyvvitel szabályai szerint,
   - forintban.
 
A számlakeret felépítése hasonló a vállalkozások számviteléhez.
 
Fontosabb jellemzők: (Egységes számlatükör: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet)
    1-3. számlaosztály az eszközök,
    4. számlaosztály források könyvviteli számláit tartalmazza.
    5., 8. és a 9. számlaosztály könyvviteli számlái az eredmény-kimutatás elkészítéséhez szükséges könyvviteli számlákat tartalmazza.
    a költségekről, megtérült költségekről szóló kimutatás (Áhsz. 7. számú melléklet) elkészítéséhez szükséges adatokat a 7. számlaosztály tartalmazza.
 
 A 7. számlaosztályt szakfeladatok szerint tovább kell tagolni!
 
    a szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek évközi elszámolására a 6. számlaosztály használható,
 
    költségek elszámolása elsődlegesen az 5. számlaosztályba, másodlagosan az 591 költségnem átvezetési számla használatával a 6-7. számlaosztály számláira kell könyvelni.
 
Példák:
 
Anyagvásárlás 
 
a.     Beérkezik a számla, amelyet felrögzítünk a kötelezettség vállalási nyilvántartásba:
T  053113 Szakmai anyag beszerzésének teljesítése
-
K 0031 Alaptevékenység kiadási ellenszámla
 
b.     Kifizetjük a számlát:
T 51 Anyag költség
T 3641 Előzetesen felszámított ÁFA (ha nem része a beszerzési árnak, vagyis ha visszaigényelhető)
 
-
K 33 Fizetési számlák
vagy
K 32 Pénztár
 
Kapcsolódó tétel:
T 6 Általános költségek számla 
T 7 Szakfeladat számla
 
-
K 591 Költségnem átvezetési számla
 
 
Szolgáltatás vásárlása (pld takarítás)
 
a.     Beérkezik a számla, amelyet felrögzítünk a kötelezettség vállalási nyilvántartásba:
T 053373 Egyéb szolgáltatás teljesítése
-
K 0031 Alaptevékenység kiadási ellenszámla
 
b.     Kifizetjük a számlát:
T 52 Igénybevett szolgáltatások
T 3641 Előzetesen felszámított ÁFA (ha nem része a beszerzési árnak, vagyis ha visszaigényelhető)
 
-
K 33 Fizetési számlák
vagy
K 32 Pénztár
 
Kapcsolódó tétel:
T 6 Általános költségek számla 
T 7 Szakfeladat számla
 
-
K 591 Költségnem átvezetési számla
 
3.    
 Saját kivitelezésű beruházás aktivált értékének könyvelése:
 
a.     Beérkezik a számla, amelyet felrögzítünk a kötelezettségvállalási nyilvántartásba:
T 053373 Egyéb szolgáltatás teljesítése
-
K 0031 Alaptevékenység kiadási ellenszámla
 
b.     Felmerült bér és járulékainak rögzítése a kötelezettségvállalási nyilvántartásba (bérfeladás alapján)
T 0511013. Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
T 05213. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
 
-
K 0031 Alaptevékenység kiadási ellenszámla
 
c.      Kifizetjük a számlát:
T 52 Igénybevett szolgáltatások
T 3641 Előzetesen felszámított ÁFA (ha nem része a beszerzési árnak, vagyis ha visszaigényelhető)
 
-
K 33 Fizetési számlák
vagy
K 32 Pénztár
 
Kapcsolódó tétel:
T 6 Általános költségek számla 
T 7 Szakfeladat számla
 
-
K 591 Költségnem átvezetési számla
 
Kapcsolódó tétel:
T 151 Befejezetlen beruházás számla
-
K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
(anyag + szolgáltatás + le nem vonható áfa + bér + bér utáni járulékok összege)
d.     Aktiválás:
T 121 Ingatlanok
-
K 151 Befejezetlen beruházás
 

Bérfeladás és járulékai:
 
a.     Beérkezik a havi bérfeladás MÁK Illetményelszámoló helytől, amelyet felrögzítünk a kötelezettség vállalási nyilvántartásba:
T 0511013. Törvény szer. ill. munkabérek telj.
T 0511023. Normatív jutalmak teljesítése
T 0511073. Béren kívüli juttatások teljesítése
T 051233. Egyéb külső személyi juttatások teljesítése
T 05213. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
 
-
K 0031 Alaptevékenység kiadási ellenszámla
Nettó finanszírozás bevétele:
T 0051.Alaptevékenység bevételei ellenszámla
-
K 091153. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése
 
b.     Felmerült bér és járulékainak rögzítése a pénzügyi könyvelésbe:
T 53 Bérköltség 
T 55 Bérjárulékok
 
-
K 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
Kapcsolódó tétel:
T 6 Általános költségek számla 
T 7 Szakfeladat számla
 
-
K 591 Költség-nem átvezetési számla
 
c.      Kifizetjük a bért, bruttó elszámolás szerint:
T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása
-
K 33 Fizetési számlák
 
d.     Elszámoljuk a bér utáni nettó finanszírozást:
T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása
-
K 922. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
 
5.    
 Saját bevételek, pld. bérleti díj bevétel elszámolása
 
a.     Elkészítjük a számlát: követelés nyilvántartásba vétele
T 0051. Alaptevékenység bevételei ellenszámla
-
K 094023. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
K 094063. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése
 
b.     A bevétel ellenértéke befolyik a bankba, vagy a pénztárba
T 33 Fizetési számlák
T 32 Pénztár               
-
K 913. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
K 3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása számla
  

Év végi zárás átvezetési tételei:
 
a.     Költségek átvezetése
T 81 Anyagjellegű ráfordítások
T 82 Személyi jellegű ráfordítások
T 83 Értékcsökkenési leírás
-
K 591 Költségnem átvezetése számla
 
b.     Mérleg szerinti eredmény számlára átvezetése
T 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolási számla  
-
K 81 Anyagjellegű ráfordítások
K 82 Személyi jellegű ráfordítások
K 83 Értékcsökkenési leírás
 
 
A zárlati és nyitó munkálatok:
Általában megegyeznek a vállalkozási könyvvitelnél is elvégzendő feladatokkal. Speciálitás a költségvetési számvitelhez kapcsolódó sajátosságok, így a rovatok követelés, végleges kötelezettségvállalás számláinak feladása, a teljesítés és a pénzforgalom egyezősége, a költségvetési évben és azt követő években esedékes tételek közötti átsorolások az év elején.
16
Utalványozás szabályainak pontosításai:
·        függő, átfutó, kiegyenlítő és finanszírozási tételeknél is kötelező!
·        bevételek esetén figyelemmel kell lenni az Mötv. 42.§ 4. pontjára, amelynek alapján államháztartáson kívüli pénzátvétel csak testületi döntés alapján történhet.